2020-2022 Bütçe Çağrısı İle Orta Vadeli Mali Plan Yayımlandı2020-2022 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI İLE ORTA VADELİ MALİ PLAN YAYIMLANDI
 
·    Kamu kaynakları, Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan’da (OVMP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak…
 
·    Orta Vadeli gelecek 3 yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı…

Cumhurbaşkanlığının "2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, 10 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere, Yeni Ekonomi Programı (YEP)/OVP (2020-2022) ve OVP ile uyumlu olarak hazırlanan OVMP'de (2020-2022) ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçlarını ise para politikası hedefleriyle eş güdüm içinde sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması, vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması ve böylece kamu borçluluğunun düşük düzeylerde tutulması oluşturacak.

Kamu kaynaklarının kullanımında, OVP ve OVMP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

Bütçe Hazırlama Rehberi

Çağrı kapsamında yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre, bütçe teklifi hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2020 yılı için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6 ve 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak esas alınacak.

GSYH büyüme oranı 2020, 2012 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak öngörülecek.

Döner sermaye gelirleriyle bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığıyla karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacak.

Yükseköğretim kurumları dışında kalan özel bütçeli idareler, son 3 yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yılsonu kesin mizanıyla 2019 yılı altı aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyecek.

İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacak, önceki yıllar gerçekleşmeleri ve geleceğe yönelik beklentiler doğrultusunda yapılacak gelir tahminlerini gelir bütçe fişlerine yansıtacak.

Kamu idareleri ödenek tekliflerini, hizmetlerini ilk defa sunacakmış gibi değerlendirmeye tabi tutacak, öncelikli somut ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerin maliyetinin mümkün olan en düşük düzeyde tutulması için gerekli çalışmaları yürütecek ve mevcut harcama alanlarını gözden geçirerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesini sağlayacak şekilde yapacak.
 
Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete ’de Yayımlandı…
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Ekim 2019 Tarihli ve 30914 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.

Gelecek 3 yıllık dönemde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olacak.

Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile uyumlu olmak üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleri, hedef, açık ve borçlanma durumuyla kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandı.

Planda, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlendi. Bu dönemde kamunun güçlü desteği ve özel sektör öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak, her alanda verimlilik artırılacak. Yurt içi tasarruflar ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek. Üretim süreçlerinin ihracata dönük yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacak.

Mali disipline devam…

Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler hayata geçirilecek. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak. Vergi tahsilatında etkinlik artırılacak ve ekonomide kayıt dışılık azaltılacak. Böylece, kamu borçluluğu düşük düzeylerde tutulacak, para ve maliye politikaları eş güdüm içinde yürütülecek.
Plana dayalı hazırlanacak 2020-2022 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve etkili, ekonomik, verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Plan döneminde, merkezi yönetim bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 3'ün altında tutulacak ve buna yönelik olarak merkezi yönetim bütçesinin uygulama süreci bakanlık ve başkanlık tarafından yakın iş birliği içinde koordineli yürütülecek.

Mali disiplin, ekonomik değişim sürecinin en temel destekleyicisi olmaya devam edecek. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık, kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama teşvik ve desteklerin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politika uygulanmasına devam edilecek.

Kamu idareleri, YEP ile Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan politika önceliklerini, makro ekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2020, 2021 ve 2022 yılları için bütçe tekliflerini sunacak.

Planda, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 138 milyar 873 milyon lira olması öngörülüyor. Söz konusu bütçe açığının 2021'de 157 milyar 603 milyon lira, 2022'de 160 milyar 149 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2020 ve 2021 için yüzde 2,9 olması planlanırken, 2022'de de yüzde 2,6'ya gerilemesi öngörülüyor.

Gelecek yıl için 67 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin, 2021'de 1,9 milyar lira, 2022'de 16,3 milyar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 için yüzde 0, 2022 yılı için de yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Kamu idareleri ödenek teklif tavanları toplamı 1 trilyon lirayı geçti

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Sağlık Bakanlığına 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 21,2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,5 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 1,8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle oldu:

Kurum 2020 Ödenek Tavanı (TL)
Cumhurbaşkanlığı 3.152.937.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.182.381.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 34.787.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 11.519.609.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı  101.632.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 157.398.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 9.073.161.000
İletişim Başkanlığı 368.136.000
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.662.381.000
Anayasa Mahkemesi 73.607.000
Yargıtay 505.290.000
Danıştay 210.775.000
Sayıştay 412.090.000
Adalet Bakanlığı 18.756.820.000
Milli Savunma Bakanlığı 53.859.342.000
İçişleri Bakanlığı 9.672.218.000
Jandarma Genel Komutanlığı 22.968.117.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 38.973.189.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.128.824.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.511.171.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.637.171.000
Dışişleri Bakanlığı 4.631.723.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 656.672.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 434.376.076.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 4.074.536.000
Türkiye İstatistik Kurumu 427.532.000
Milli Eğitim Bakanlığı 125.396.862.000
Sağlık Bakanlığı 58.755.417.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.565.821.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 3.512.175.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 93.163.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125.809.131.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.696.842.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.827.733.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.185.359.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 17.810.481.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 30.228.178.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 452.401.000
Ticaret Bakanlığı  5.748.283.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10.513.730.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 1.010.723.151.000
 
Merkezi yönetim bütçe gelir ve giderleri
 
Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2020 yılında 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, 2021'de 1 trilyon 196 milyar 925 milyon lira, 2022'de 1 trilyon 295 milyar 427 milyon lira olacak. Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 956 milyar 588 milyon lira, 2021'de 1 trilyon 39 milyar 321 milyon lira, 2022'de de 1 trilyon 135 milyar 278 milyon lira düzeyinde gerçekleşecek.

Aynı yıllar itibarıyla sırasıyla net 784 milyar 602 milyon lira, 874 milyar 528 milyon lira ve 963 milyar 147 milyon lira vergi geliri elde edilecek. Bu arada, AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranının da 2020'de yüzde 33,2, 2021'de yüzde 32,5, 2022'de de yüzde 32,3 olması hedefleniyor.

Faiz dışı giderler

Orta Vadeli Mali Plana göre, faiz dışı giderler 2020 yılında 956 milyar 511 milyon lira, 2021 yılında 1 trilyon 37 milyar 415 milyon lira ve 2022 yılında da 1 trilyon 119 milyar 17 milyon lira olacak. Faiz dışı giderlerin GSYH'ye oranı ise 2020 yılı için yüzde 19,6, 2021 için yüzde 18,9, 2022 yılı için yüzde 18,4 olarak belirlendi. Gelecek yıl merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin GSYH'ye oranının yüzde 18,3, 2021'de yüzde 18,1, 2022'de de yüzde 18 olacağı tahmin ediliyor.  Öte yandan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlayacak ve 14 Ekim'e kadar kesinleşen bütçe tekliflerini Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderecek.

DETAY HABER
15.10.2019


Etiketler = 2020-2022 Dönemi, Kamu kaynakları, Bütçe Çağrısı, Orta Vadeli Mali Plan, Resmi Gazete, ekonomi politikası, fiyat istikrarı, Cumhurbaşkanlığı, Yeni Ekonomi Programı ,